O Firmie


Informujemy, że realizujemy obecnie projekt:

Projekt nr RPLD.09.01.02-10-0031/16-00 „Aktywizacja-Integracja-Samorealizacja” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne Działania IX.1 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania IX.1.2- Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- ZIT. Więcej informacji tutaj.


 Raport młodego NEET

Na stronę dodano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób do 35 roku życia, można go przeczytać tutaj lub pobrać w formie pliku pdf.

Raport młodego NEET  Wyniki badań ankietowych


Witamy na stronach Focus-Training – Instytutu Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości.

Jesteśmy firmą doradczo szkoleniową oferującą szkolenia oraz projekty doradcze dostosowane do dynamicznie zmieniających się potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

Naszym celem, naszą misją jest podniesienie jakości i efektywności pracy firm oraz instytucji poprzez monitorowany rozwój kompetencji społecznych i zawodowych ich pracowników – ludzi pracujących – rozwijających się.

Realizujemy nasz cel pomagając odnaleźć odpowiedź co i jak powinieneś zrobić już dziś aby osiągnąc sukces już jutro.

Pomagamy wyznaczać cele – uważnie słuchając gdzie jesteś i pomagając Ci dotrzeć tam dokąd chcesz iść.

Pomagamy managerom i politykom stać się naturalnymi liderami, zorientowanymi na cele oraz potrzeby ludzi, pracownikom firm i instytucji wyspecjalizowanymi specjalistami, znającymi wartość pracy zespołowej, pracownikom oświaty i edukacji mentorami, świadomymi potrzeby rozwoju form edukacji, osobom nieśmiałym i zagubionym – ludźmi świadomymi siebie.

 

Nasz firma jako podwykonawca uczestniczyła w realizacji następujących projektów w ramach POKL dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

1.”Inwestycja w kadry” w ramach tego projektu przeprowadziliśmy szkolenia dla właścicieli i pracowników firm województwa kujawsko- pomorskiego. Wzrost potencjału organizacji wymagał podniesienia kompetencji przede wszystkim w zakresie kontaktu z klientem, prowadzenia negocjacji, zarzadzania personelem, zarzadzania czasem, poprawę komunikacji wewnętrznej, poszerzania zagadnień prawnych oraz finansowych. Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.

2.” Projekt „Gotowi do pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia”. Jako podwykonawca uczestniczyliśmy w organizacji szkoleń dla osób niepełnosprawnych województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Przeprowadziliśmy warsztaty z udziałem psychologa, doradców zawodowych, lekarzy i rehabilitantów. Po ukończonych warsztatach beneficjenci uczestniczyli w 3 miesięcznych stażach zawodowych. Projekt był realizowany na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 „Aktywność z komputerem” Projekt objął swym zasięgiem województwo kujawsko – pomorskie. Skierowany był do 108 osób (84 osób nieaktywnych zawodowo, 6 bezrobotnych, 18 długotrwale bezrobotnych) niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, niepracujących, zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z deficytami w zakresie umiejętności posługiwania się komputerem. Celem ogólnym projektu była aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez dostarczanie dwojakiej pomocy: sesje Indywidualnego Planu Działania oraz podniesienie kompetencji IT (w celu zwiększenia potencjału do bycia zatrudnionym na rynku pracy). Przeprowadziliśmy wyjazdowe szkolenia IT, opracowaliśmy programy szkoleniowe oraz materiały.

4 Projekt ”Nowe kompetencje Twoja szansa na znalezienie zatrudnienia” 6.1.1 POKL. Projekt był skierowany do osób bezrobotnych zamieszkujących województwo kujawsko- pomorskie. Celem projektu była aktywizacja zawodowa 270 osób bezrobotnych 45+ poprzez udział w szkoleniach: asystent księgowego, pracownik biurowy, obsługa programów i urządzeń komputerowych. Na potrzeby projektu przygotowaliśmy programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz przeprowadziliśmy szkolenia. Projekt został zakończony, cele zrealizowano

5.Projekt ”Szkolenie dla księgowych i kandydatów dla księgowych województwa kujawsko- pomorskiego” W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące szkolenia: ABC podatku Vat w małych i średnich przedsiębiorstwach, Kurs małej księgowości, Kompleksowa obsługa programu płatnik, Kadry i płace w praktyce. Zapewniliśmy najlepszych specjalistów prowadzących szkolenia, opracowaliśmy materiały szkoleniowe, zadbaliśmy o wzorowa logistykę szkoleń.

6. Projekt „Lepsze perspektywy- aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych powiatu grudziądzkiego. Celem projektu była aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie ich do zatrudnienia i samozatrudnienia. Objęliśmy wsparciem 103 osoby niepełnosprawne, które zakończyły z sukcesem zakończyły zaplanowaną ścieżkę. Dzięki naszym staraniom 22 osoby niepełnosprawne podjęły zatrudnienie. Projekt został wyróżniony przez WUP i został opublikowany w albumie „Dobre praktyki na 6” Działania projektowe zostały zauważone przez regionalną telewizję i dzięki niej powstały dwie audycje z udziałem naszych beneficjentów „ Kierunek praca”, „Zdążyć przed wykluczeniem”

Dobre praktyki na szóstkę  Dobre praktyki na szóstkę

Bardzo się staramy aby powierzone nam zadania wypełnić z ogromnym staraniem i zaangażowaniem. Do każdego tematu podchodzimy indywidualnie, dbamy o jakość szkoleń oraz o to aby u beneficjentów pojawiły się pozytywne emocje, bo tylko takie szkolenia pozostają w pamięci i powodują zmianę.

Nasza firma przygotowując się do napisania projektu dla osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo zamieszkujących powiat grudziądzki przeprowadziła własne badania pt. ” Bariery ON na rynku pracy” Poniżej przedstawiamy wyniki.

Analiza wyników ankiety  Analiza wyników ankiety